Trendbreuk of schipbreuk voor personeelsbeleid in onderwijsorganisaties?

Ingediend door YVES op

Waarderende en future-proof leraren- en directieloopbanen als noodzakelijke aanvullingen op nieuwe evaluatieprocedures en de aanpak van vaste benoemingen…

volg onze opleiding ‘naar een performant vernieuwd personeelsbeleid: De schoolleider als aanjager van een écht waarderend en ondersteunend personeelsbeleid! (meer informatie)

Enkele maanden geleden bond Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de strijd aan tegen de (ik citeer) “rotte appels” onder leerkrachten door de introductie van een nieuwe evaluatieprocedure die vanaf volgend schooljaar van kracht zal gaan. Het nieuwe systeem moet het vooral mogelijk maken sneller afscheid te kunnen nemen van ‘onderpresterende’ leerkrachten en directeurs.

DE HAMVRAAG is echter: Missen we door deze enge en beperkte focus op een klein percentage van onder-presterende onderwijsmedewerkers niet de boot en dus ook de focus op de introductie van een echt én waarachtig toekomstig, dynamische en modern personeelsbeleid binnen het onderwijs?  Eentje met voldoende ruimte voor een dynamische lerarenloopbaan, voor levenslang leren, voor professionele dialogen, voor individuele groei en groei binnen teacher teams?

Tijdens zijn interview op radio 1 (17/11/2020) verwoordde Dirk Van Damme - onderwijsspecialist van de OESO -  het als volgt: We kampen met een gebrek aan een modern personeels- en evaluatiebeleid. We weten uit internationaal vergelijkend onderzoek dat er in ons onderwijs nauwelijks of geen cultuur is van elkaar feedback geven, van evaluatie-gesprekken voeren, van elkaar beter maken. Ons onderwijs draagt helaas de erfenis mee van de oude ambtenarencultuur in de publieke sector. Maar waar de Vlaamse en de federale ambtenarij de laatste jaren een sprong gemaakt hebben naar modernere evaluatiesystemen en manieren van sanctioneren, is het onderwijs blijven steken in de toestand van dertig-veertig jaar geleden. Hoe dat komt? Het heeft zeker te maken met de specifieke aard van het lerarenberoep. Eenmaal de leraar de deur van het klaslokaal achter zich dichttrekt is hij/zij baas in zijn/haar klas. Soms weet ook de directeur amper wat er zich binnen de vier muren van de klas afspeelt. Het is pas wanneer er manifeste misstanden naar boven komen zoals alcoholisme, te laat komen,… dat dit slecht functioneren in het oog begint te springen. Er is veel te weinig een cultuur van samenwerking waarmee problemen sneller naar de oppervlakte zouden kunnen komen."

We hebben dus binnen het onderwijslandschap bovenal nood aan een toekomstgericht en activerend personeelsbeleid waarbij het volledige spectrum van dimensies aan bod komt en actief ondersteund wordt. Een personeelsbeleid dat trouwens bovendien ook kadert binnen en afgestemd is op de toekomststrategie van de school/scholengroep en/of scholengemeenschap én dat ook de principes van de gewenste schoolcultuur in zich draagt. Een personeelsbeleid dat gestoeld is op een sterk en oordeelkundig professioneliseringsbeleid, waarbij niet enkel gekeken wordt naar de individuele dimensie, maar waar ook duidelijke lijnen werden uitgetekend voor wat betreft de teamdimensie en de organisatiedimensie.  Die gewenste cultuur komt er niet vanzelf en betekent dat de schoolleiding een bewuste cultuurontwikkelingsstrategie uittekent en via een co-creatieve aanpak in de praktijk brengt.

Wil je bijkomend een sterk future-proof en gedragen personeelsbeleid, dan zorg je ervoor dat dit grotendeels participatief tot stand wordt gebracht. Tenslotte kan je enkel op deze wijze garanderen dat elke medewerker eigenaar wordt van zijn/haar eigen professionaliseringspad en dus een constructieve bijdrage levert aan het (toekomstig) schoolproject. Dit professionaliseringspad is geen louter individueel gegeven, het dient ook sterk de focus te leggen op constructief en waarderend collaboreren, op het voeren van professionele dialogen, op het samenwerken in leergemeenschappen……. de tijd dat de leraar de deur van het klaslokaal achter zich dichttrekt en alleen de baas is in zijn of haar klas ligt echt wel achter ons!  Autonomie já dus maar wel met plicht tot verantwoording over welke resultaten je als medewerker behaalt.  Resultaten behalen kan trouwens ook betekenen ‘falen in een experiment dat met de juiste bedoelingen opgezet werd’.

Een co-creatieve aanpak betekent dat je als schoolleider(s) in dialoog gaat met je medewerkers tijdens workshops en resonantiesessies en dat doet via goed doordachte tools die je medewerkers meenemen doorheen een denkproces en finaal leiden tot eindresultaten zoals een leiderschapscode, een code voor de professionele medewerker, een visie op professionalisering, een visie op professionele leergemeenschappen, een uitgetekende aanpak voor professionele dialogen, …

Plannen om voor je school of scholengroep een volledig vernieuwd personeelsbeleid/professionaliseringsbeleid uit te tekenen? Met meer dan 15 jaar expertise op de teller in de begeleiding van complexe transformaties in scholen en scholengroepen zijn wij de geknipte gesprekspartner om in dialoog te gaan over uw ambities voor een vernieuwd personeels- en professionaliseringsbeleid. Onze aanpak is concreet, evidence-informed, resultaatgericht en motiverend. Ga er gerust met ons expertenteam over in dialoog.

Of volg onze opleiding ‘naar een performant vernieuwd personeelsbeleid: De schoolleider als aanjager van een écht waarderend en ondersteunend personeelsbeleid! (meer informatie)

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.