Leren boven de maat

 • learning above the ruler

Leren boven de Maat

De afgelopen jaren bouwden we een unieke expertise op rond ‘het leren van kenniswerkers’ in professionele organisaties. Via fundamenteel wetenschappelijk onderzoek brachten we de leerkenmerken van kenniswerkers in kaart.

We ontwikkelden hiervoor een ‘leercompetentiemonitor’ die een uniek inzicht geeft in persoonlijke leerkenmerken van kenniswerkers om zo een betere afstemming van hun persoonlijk ontwikkelingstraject mogelijk te maken. Meer informatie over deze leercompetentievragenlijst vindt u op www.lerenbovendemaat.be .

Ons onderzoeksproject met naam “Leren boven de Maat” voeren we uit in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en werd ondersteund door de Vlaamse overheid via een IWT innovatiemandaat.

‘Leren boven de Maat’ vertrekt van de vaststelling dat het leerrendement van klassieke, groepsprofessionaliseringsactiviteiten (lees: “de klassieke opleiding”) een ondermaats rendement hebben. Via de inzichten verworven door ons onderzoeksproject kunnen we dit rendement ‘boven de maat’ tillen.


We kunnen vanuit ons onderzoek ondermeer volgende concrete producten aanbieden :

Leercompetentiemonitor

Brengt gepersonaliseerd de leerkenmerken van kenniswerkers in kaart en geeft passende tips om efficiënter met je leren om te gaan

 • Individuele kenniswerkers
 • Leidinggevenden
 • HR professionals
 • trainers

Toolbox

Geeft concreet advies over tools en werkvormen om krachtiger met leren om te gaan.   Aangepast aan de specifieke leerkenmerken zoals bepaald via de leercompetentiemonitor.

 • Individuele kenniswerkers
 • Leidinggevenden
 • HR professionals
 • trainers

Didactische placemats

Oordeelkundig vormgegeven placemats die tijdens opleidingen leerders activeren om met de leerinhouden aan de slag te gaan op de werkplek, om te overleggen met collega’s of om erover te communiceren.

 • Individuele kenniswerkers
 • trainers

Opleidingen en workshops rond leren voor kenniswerkers – diverse deelthema’s

 • Hoe word je architect van je eigen leerpad?
 • Hoe geef je een ondersteunende leeromgeving vorm die kracht leren voor alle medewerkers mogelijk maakt?
 • Hoe faciliteer je teamleren?
 • Hoe faciliteer je netwerkleren?
 • Hoe faciliteer je informeer leren?
 • Individuele kenniswerkers
 • Leidinggevenden
 • HR professionals

 

Architectuur van complexe leeromgevingen

Adviesverlening en co-creatie

HR professionals

Wanneer bedrijven in een gebouw of machine investeren, draaien ze elke euro vijf keer om, maar wanneer het over het professionaliseren van medewerkers gaat, wordt het geld vaak onwetend over de balk gegooid. Een senior manager die bijvoorbeeld verplicht een cursus ‘leiderschap’ moet volgen, zonder dat daar een behoefte voor is, dat hou je toch niet voor mogelijk? Vaak zijn deelnemers van zulke ‘verplichte’ opleidingen op hun tablet aan het tokkelen of hun mails aan het beantwoorden…

Door voor een groepsopleiding de leerkenmerken van alle deelnemers in kaart te brengen, kan de trainer zijn opleiding personaliseren aan de specifieke kenmerken van zijn groep om zo de motivatie en het leerrendement te verhogen. Het innovatieve onderzoeksproject ‘leren boven de Maat’ richt zich op het verbeteren van het rendement van formele professionaliseringsactiviteiten.

Leerrendement:

Het leerrendement definiëren we breed: we focussen ons niet enkel op de toename in kennis en vaardigheden (cognitief rendement), maar ook op het onderhouden van de motivatie om aan professionaliseringsactiviteiten deel te nemen en het welbevinden van deelnemers (affectief rendement).

Kenniswerkers:

Onder kenniswerkers verstaan we alle medewerkers die een voornamelijk ‘creërende’ component in hun job hebben. Zij die binnen hun jobcontext over bepaalde vrijheidsgraden beschikken en dus niet louter uitvoerend werk doen.

Het gaat voornamelijk over medewerkers die hun (gespecialiseerde) kennis, inzichten en vaardigheden aanwenden om:

·         informatie te verzamelen,

·         informatie te analyseren,

·         informatie te gebruiken voor de creatie van verbeterde of nieuwe producten en diensten

·         informatie te dissemineren naar anderen binnen of buiten de organisatie

en dit ten behoeve van de organisatie waarvoor ze werken (Roy, Falardeau & Pelletier, 2001). Creatief denken en het oplossen van niet-routinematige problemen zijn dan ook cruciale onderdelen van de dagdagelijkse taken van deze werknemers (Reinhardt, Schmidt, Sloep & Drachsler, 2011). Kenniswerkers zijn autonoom gemotiveerd om deze taken uit te voeren en hebben een voorkeur om hun leerproces zelf aan te sturen (Drücker, 1999).

Uit onze definitie mag duidelijk zijn dat we kenniswerkers doelbewust niet typeren aan de hand van het hoogst behaalde diploma of de functie die ze uitvoeren, maar wel aan de hand van het gedrag dat ze stellen. In die zin is de term kenniswerker ook geen ‘alles of niets’-gegeven, maar een continuüm. De meeste werknemers in Vlaanderen zijn tot op zekere hoogte kenniswerkers.

‘Leren boven de maat’ is voortdurend in evolutie.   Nieuwe onderzoeksvragen vormen de basis voor voortgezet (wetenschappelijk) onderzoek.   Aarzel niet om met ons in co-creatie te gaan vertrekkend vanuit uw specifieke onderzoeksvragen rond het leren van kenniswerkers.

Wil u meer te weten komen over “Leren boven de Maat”? Bezoek zeker www.lerenbovendemaat.be of contacteer ons voor een persoonlijk gesprek.

Verswijvel, K., Vanthournout, G., Gijbels, D., Van den Bossche, P., & Sprangers, P. (2016). De relatie tussen participatiemotivatie, vooropgestelde doelen en leervoorkeuren: een mixed-method studie bij deelnemers aan formele professionaliseringsactiviteiten. Pedagogische Studiën, 93(1), 38-59.

G Vanthournout, D Gijbels, van den P Bossche, P Sprangers, C Ruttens (2013).  Designing and validating the learning competences questionnaire. Building learning capacity for life. Proceedings of the 18th Annual Conference of the Education, Learning, Styles & Individual differences Network (ELSIN), 429-447.

referaat in ‘Schoolbeleid en Stadsbeleid – aanzetten tot een geopedagogiek’, uitgeverij Wolters Plantijn, 2005 (olv prof. Paul Mahieu).   Title: ‘dwarslijnen tussen stedelijk onderwijs- en cultuurbeleid : versterking van de stedelijke functie’