Leergemeenschappen als hoeksteen van een professionaliseringsbeleid in scholen

Submitted by dylan on do, 10/26/2017 - 10:00

Onderzoek wijst uit dat een traditioneel nascholingsbeleid weinig impact heeft. Eventueel verworven inzichten worden onvoldoende omgezet naar het aanpassen, uitwerken en implementeren van aangepaste (leerplangerichte) werkvormen.

Bijkomend worstelen heel wat schoolleiders met het aansturen van alle aspecten van de schoolwerking. Vaak wordt hierdoor ‘het intensief aan de slag gaan met de kernprocessen van de school’ stiefmoederlijk behandeld. Nochtans zou de onderwijsaanpak van de leraren in wisselwerking met de leerprocessen bij hun leerlingen centraal moeten staan.

Leergemeenschappen kunnen voor bovenstaande fricties een oplossing bieden. In essentie gaat het daarbij om een werkwijze waarbij de school en haar leraren op een zelfgekozen en gedragen wijze evolueert in de richting van één grote leergemeenschap, ondersteund door een gedeeld onderwijskundig leiderschap en dit zowel in het basis-, secundair, hoger als volwassenenonderwijs.

Leergemeenschappen ontstaan rond gemeenschappelijke interessedomeinen en kunnen heel wat verschillende vormen aannemen: van vakdidactische leergemeenschappen binnen groepen van scholen en beleids-leergemeenschappen tot traditionele overlegorganen die transformeren tot leergemeenschappen. Kenmerkend is dat specifieke aspecten van de schoolwerking het uitgangspunt vormen om in gemeenschap te leren en dat onderwijskundig leiderschap gedeeld wordt.   Leergemeenschappen delen, creëren en passen kennis toe binnen en buiten de grenzen van het team.   Ze vormen mee het pad naar een echte kennis-gedreven organisatie.

Maar hoe ga je nu concreet aan de slag in jouw school om samen te groeien naar gedeeld onderwijskundig en transformatief leiderschap met behulp van leergemeenschappen?  Hoe dynamiseer je de bestaande vakgroepwerking? Hoe geef je vorm aan een sterk professionaliseringsbeleid met focus op de onderwijskundige kernprocessen van de school? Hoe evolueer je als school tot een écht learning community waarbij iedereen van en met mekaar leert?

Wouter Schelfhout (professor Universiteit Antwerpen met grondige (onderzoeks)ervaring rond leergemeenschappen in onderwijs, een rijke onderwijservaring op verschillende niveaus en co-auteur van verschillende boeken) en Pieter Sprangers (procesbegeleider en consultant bij domo de refontiro met jarenlange aantoonbare ervaring in onderwijsorganisaties, PhD candidate in design, co-auteur Edushock) bundelen nu – samen met hun team -  hun krachten om op maat van jouw school de groei naar gedeeld onderwijskundig en transformationeel leiderschap met behulp van leergemeenschappen te begeleiden.   Pieter en Wouter delen hun passie voor het leren van professionals graag met jou. We staan klaar om in je school aan de slag te gaan via een onderzoeksmatig onderbouwde aanpak, activerende en innovatieve tools en een slagkrachtige resultaatgerichte formule.

Hoe kunnen wij je van dienst zijn met betrekking tot leergemeenschappen en professionalisering, contacteer ons en we gaan graag met je in dialoog.